Xperthis neemt maatregelen om ziekenhuisinstellingen ook tijdens Covid-19 te kunnen blijven bedienen

PRIVACYVERKLARING WEBSITE XPERTHIS

Respect voor de privacy is een fundamentele waarde voor Xperthis. In een omgeving die steeds meer digitaal wordt, verzamelt en verwerkt Xperthis bepaalde persoonlijke gegevens, om u de diensten te kunnen leveren die u wenst. We engageren ons ertoe uw persoonlijke gegevens te behandelen en te beschermen in strikte overeenstemming met de wetgeving dienaangaande, waaronder de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens ( "Privacywetgeving") en de Algemene Verordening Gegevensbescherming No. 2016/679 van 27 april 2016 ( 'GDPR').

Wij raden u aan om deze privacyverklaring ("Privacy Notice") zorgvuldig te lezen. In dit document wenst Xperthis haar beleid toe te lichten met betrekking tot de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens om de privacy van de gebruikers van onze website te respecteren en om uw vertrouwen blijvend te verdienen.

Deze privacyverklaring ("Privacy Notice") is opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden.

1. Wie zal uw persoonsgegevens verwerken?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens is de volgende juridische entiteit:

Xperthis NV
Aarlenstraat 53
B-1040 Brussel
Ondernemingsnummer: 0419.920.423

2. Wat wordt bedoeld met persoonlijke gegevens?

Onder ‘persoonlijke gegevens’ wordt begrepen: elke specifieke informatie over een fysieke persoon die geïdentificeerd kan worden. Dit kan zijn/haar naam, fysiek of e-mailadres, telefoonnummer, organisatie of functie, of de informatie die aan ons is overgemaakt via onze website of via onze verschillende communicatiekanalen, zijn.

3. Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt?

De doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn de volgende:

Website Xperthis

Uw persoonsgegevens kunnen door Xperthis worden verwerkt in antwoord op een vraag, een verzoek of klacht, zoals een verzoek om informatie, een vraag over onze producten, diensten, vacatures ..., een vraag om u in te schrijven op een evenement of voor een opleiding, om een afspraak te maken met een commerciële of een andere persoon van Xperthis, om een artikel of een andere publicatie van Xperthis te ontvangen, etc ... De verwerkte gegevens zijn uw naam, voornaam, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie, functie en een beschrijving van de vraag, verzoek of klacht die u tot Xperthis richt.

Registratie is niet vereist om onze website te gebruiken. Als u slechts een bezoeker bent, dan verzamelen wij geen persoonlijke informatie over u, behalve in beperkte mate door het gebruik van cookies, zoals hieronder onder punt 9 beschreven.

Gegevensverwerking door Xperthis voor direct marketing doeleinden

Als u klant bent van Xperthis, of als er een relevante en gepaste relatie tussen u en Xperthis bestaat, zoals in het geval dat u als een potentiële klant geïdentificeerd bent, dan mogen wij, tenzij u daar bezwaar tegen hebt, gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens om, op basis van onze legitieme belangen, u te contacteren voor commerciële doeleinden, om u te informeren over onze producten en diensten.

Als u nog geen klant bent van Xperthis, of geïdentificeerd bent als potentiële klant van Xperthis, dan zullen uw persoonlijke gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. In ieder geval kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

4. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken, zal de verwerking van persoonsgegevens het volgende omvatten:

- standaardgegevens met betrekking tot uw identiteit (titel, naam, voornaam (voornamen), adres, ...);

- gegevens van persoonlijke aard (telefoonnummer, e-mailadres, organisatie, functie, beschrijving van de vraag, verzoek of klacht die u aan Xperthis richt …)

Xperthis verzamelt bewust geen enkele categorie van gevoelige persoonlijke gegevens via onze website. Gevoelige persoonlijke informatie omvat: informatie waaruit de raciale of etnische afkomst blijkt; politieke overtuiging; godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging; lidmaatschap van een vakbond; de behandeling van genetische of biometrische gegevens gericht op de unieke identificatie van een individu; informatie over de gezondheid; Informatie over het seksuele leven of de seksuele oriëntatie van een individu; en in sommige gevallen, sociale zekerheidsnummers of financiële gegevens.

De Xperthis website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. We begrijpen het belang om de informatie met betrekking tot kinderen te beschermen, in het bijzonder in een digitale omgeving, en we verzamelen en bewaren doelbewust geen informatie over kinderen.

5. Wie zal toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens?

De diensten Marketing en Sales van Xperthis, maar ook andere personen van Xperthis zullen, op basis van een strikt 'need-to-know'- principe, toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, met het oog op het realiseren van de doelstellingen zoals hoger beschreven.

De administratieve en / of technische diensten die zorgen voor de goede werking en het ondersteunen van de marketingtools en onze website kunnen ook toegang tot deze gegevens hebben in het kader van de rollen die zij in ons bedrijf vervullen. Al onze medewerkers zijn onderworpen aan vertrouwelijkheidsclausules.

6. Aan wie kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen?

Xperthis zal uw persoonlijke gegevens niet delen, niet verkopen, niet overdragen of op geen enkele manier verspreiden, tenzij dit vereist wordt door de wet of als u er uitdrukkelijk toestemming toe geeft.

Echter, uw persoonlijke gegevens kunnen in de volgende gevallen toegankelijk gesteld worden aan:

- de filialen, dochterondernemingen, entiteiten van de NRB Groep, partners en / of mede-organisatoren van evenementen met het oog op de hoger beschreven objectieven;

- onze IT-dienstverleners en service providers die zich soms buiten de Europese Unie bevinden. Deze leveranciers zijn onderworpen aan gepaste waarborgen om te voldoen aan de GDPR-vereisten. De dienstverleners van Xperthis, en de gespecialiseerde dienstverleners die zij hebben geselecteerd, moeten het vertrouwelijke karakter van deze gegevens respecteren, en zij kunnen deze gegevens alleen gebruiken volgens de voorschriften van Xperthis.

7. Zal Xperthis gebruik maken van een geautomatiseerd besluitvormingsproces?

Geautomatiseerde beslissingen worden gedefinieerd als beslissingen over individuen, enkel genomen op basis van geautomatiseerde verwerking van gegevens, en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, of die de betrokken mensen significant beïnvloeden. Xperthis maakt in beginsel geen automatische beslissingen zoals hierboven beschreven.

8. Hoe lang zullen uw persoonlijke gegevens opgeslagen worden?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de tijd die nodig is voor het realiseren van de bovenstaande objectieven en maximum voor een periode van 10 jaar.

9. Wat is het cookie-beleid van de website van Xperthis?

Onze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren en opdat wij u een meer gepersonaliseerde surfervaring kunnen bieden.

Wat is een cookie?

Een "cookie" is een technologie die onze website in staat stelt om een identificatie in uw browser op te slaan, die alleen door onze website wordt gebruikt zolang u op onze website bent. De cookies worden niet gebruikt om de persoonlijke identiteit vast te stellen van eenieder die enkel onze site bezoekt. Cookies vervullen meerdere functies: de website in staat stellen om de voorkeuren van de bezoekers te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud en / of reclamemateriaal aan de gebruiker aan te passen, etc.

Welke cookies gebruiken we?

De cookies die door onze website gebruikt worden, vervullen de volgende functies:

1. De verplichte en technische cookies:

Deze cookies zijn nodig voor het gebruik van bepaalde delen van onze websites. Ze laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende onderdelen van de site te navigeren en om formulieren in te vullen. Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de site niet werken of niet optimaal werken. Deze cookies stellen ons in staat om informatie over het gebruik van onze websites te verzamelen om daarmee de inhoud en de prestaties van onze websites te verbeteren.

2. Functionele cookies:

Functionele cookies vergemakkelijken de werking van onze websites, zij bevorderen een betere navigatie door onze bezoekers en maken ze gebruiksvriendelijker. Zo bijvoorbeeld kunnen de cookies de taal van uw keuze onthouden, of ervoor zorgen dat, als u ons cookiebeleid al tijdens uw eerste bezoek aan de site gevalideerd hebt, u dezelfde vraag niet meer gesteld wordt tijdens uw volgende bezoek aan onze website.

3. Cookies die interactie met sociale netwerken en externe platforms mogelijk maken

Xperthis maakt gebruik van ‘AddThis’-cookies die een widget weergeven die interactie met sociale netwerken en externe platforms mogelijk maakt. Afhankelijk van de configuratie, kan deze dienst widgets gebruiken van derden, zoals de beheerders van sociale netwerken waarbij interacties worden gedeeld. In dat geval zullen de derde partijen die de widgets leveren, ook worden geïnformeerd over de interacties en het gebruik van de pagina's waar deze service is geïnstalleerd.

4. Cookies die de analyse van het gebruik van de website mogelijk maken

Xperthis maakt gebruik van ‘Google Analytics’ cookies om het gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar Google verzonden. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten behoeve van de beheerders van de website. Google kan deze informatie aan derden ter beschikking stellen indien de wet daartoe dwingt, of indien deze derden de informatie namens Google verwerken.

Wanneer u onze websites gebruikt, accepteert u het gebruik van cookies zoals beschreven in dit document.

Hoe cookies uitschakelen?

Op elk moment kunt u het gebruik van cookies met uw browser blokkeren. Alle browsers laten u toe om de cookies die op uw computer of apparaat zijn geïnstalleerd, te beheren. Houd er rekening mee dat het blokkeren van de cookies in uw browser geen invloed heeft op de cookies die eerder op de computer werden geïnstalleerd. Als u deze wilt uitschakelen, moet u ze verwijderen.

Voor meer informatie, controleert u de configuratie-instellingen van uw browser. U kunt er ook voor kiezen om alle of een deel van de advertentiecookies die op uw computer zijn geplaatst uit te schakelen. Als u geen advertenties op basis van uw surfgedrag wilt ontvangen, kunt u de Google Ads Preference Manager instellingen wijzigen.

Als u meer informatie wenst over de manier waarop cookies werken, neem dan contact met ons op.

10. Hoe wordt de beveiliging van mijn gegevens gewaarborgd?

Xperthis treft de technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, toegang of niet-geautoriseerde verwerking.

Xperthis engageert zich bovendien om de toegang tot persoonlijke gegevens te beperken tot de gevallen waarbij de toegang onontbeerlijk is. Werknemers die toegang hebben tot deze gegevens zijn geïnformeerd over hun verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming. Deze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een adequaat niveau van bescherming te waarborgen.

11. Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de verwerking van mijn persoonlijke gegevens door Xperthis, en bij wie kan ik terecht?

U kunt te allen tijde contact opnemen met Xperthis voor het beheren van uw persoonlijke gegevens die via onze website werden verschaft. U hebt ook het recht om op elk gewenst moment contact op te nemen met Xperthis met de volgende vragen:

- Toegang, rechtzetting of verwijdering van uw persoonlijke gegevens;

- Het beperken of de betwisting van de verwerking en de overdracht van uw persoonlijke gegevens;

- Intrekking van uw toestemming voor de verwerking of de overdracht van uw persoonlijke gegevens op basis van de toestemming (dit zal echter geen invloed op de wettigheid van de eerdere verwerkingsactiviteiten);

- Het ontvangen van uw gegevens om ze over te dragen aan een andere verantwoordelijke ("recht van overdraagbaarheid");

- Indienen van een klacht bij de toezichthoudende instantie, als u vindt dat Xperthis niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw contactpersoon bij Xperthis voor alle bijkomende informatie over deze rechten is de afgevaardigde voor de bescherming van gegevens die u op het volgende adres kan contacteren:

Xperthis NV
T.a.v. Data Protection Officer
Aarlenstraat 53
B-1040 Brussel
t. +32 (0)2 367 34 65
e. dpo@xperthis.be

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen moeten behandelen, dan behouden wij ons het recht voor om deze termijn te verlengen.

12. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring ("Privacy Notice") op elk moment te wijzigen, om te voldoen aan de eisen opgelegd door de regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming.