Xperthis neemt maatregelen om ziekenhuisinstellingen ook tijdens Covid-19 te kunnen blijven bedienen

GEBRUIKSVOORWAARDEN

U bent op de website van Xperthis. Door het gebruiken of bekijken van deze website, aanvaardt u integraal en zonder voorbehoud de recentste versie van de gebruiksvoorwaarden van deze website, en alle regelgeving (van welke aard ook) die hierop van toepassing is. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Intellectuele eigendom

Auteursrecht

Het is verboden deze website of zijn inhoud te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, door te sturen of te gebruiken voor de creatie van afgeleide werken - documenten, presentaties of publicaties van welke aard ook - zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van Xperthis. Xperthis verleent de gebruiker van deze website op geen enkele wijze een (licentie op) het intellectuele eigendomsrecht van (de inhoud van) deze website, maar geeft u wel een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt recht dat u in staat stelt om de webpagina’s uitsluitend op uw computerscherm te tonen, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, en onder voorwaarde dat u niets wijzigt aan de op de website getoonde inhoud.

Onverminderd bovenstaande, is alle software en ander materiaal dat u op deze website kunt downloaden, waartoe u toegang hebt of dat bereikbaar is of dat u kan gebruiken onder de specifieke bepalingen die voor elk ervan gelden, onderworpen aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Indien de huidige gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd, kan Xperthis op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing, een einde stellen aan de rechten die u werden toegekend. In dat geval moet u de kopies van gedownloade data meteen vernietigen.

Merkenrecht

Xperthis of om het even welke naam, slagzin of logo van producten, oplossingen of diensten die op de Xperthis-website staan, zijn eigendom van Xperthis of van zijn leveranciers of licentieverleners. U mag ze noch in hun geheel of gedeeltelijk kopiëren, noch nabootsen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xperthis of van de eigenaar van het handelsmerk.

Het totaalbeeld van de website maakt trouwens deel uit van het merk Xperthis en wordt beschermd door merken- en auteursrecht. U mag hiervan niets kopiëren, nabootsen of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Xperthis.

Informatie ingebracht door websitegebruikers

Informatie (commentaar, vragen, suggesties, gegevens, ideeën, concepten …) die de websitegebruiker naar Xperthis doorstuurt, wordt niet als confidentieel beschouwd. Xperthis heeft het recht deze informatie te kopiëren, reproduceren, publiceren, doorsturen, verspreiden, verdelen of wijzigen en om op basis ervan werkstukken te creëren die Xperthis vrij mag gebruiken en, in het algemeen, de doorgestuurde informatie op alle mogelijke manieren en voor alle mogelijke doeleinden (inclusief commerciële) te gebruiken.

Evenwel geldt dat Xperthis persoonsgegevens volgens de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal behandelen.

Hyperlinks naar andere websites

De website van Xperthis kan referenties of hyperlinks bevatten naar websites die niet aan Xperthis toebehoren. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Xperthis-website en bezoekt u deze websites volledig op uw eigen verantwoordelijkheid. Xperthis is niet verantwoordelijk voor deze websites, hun inhoud, hun veiligheid of hun beschikbaarheid.

Bovendien is Xperthis ook niet betrokken bij of verantwoordelijk voor transacties die u met derden afsluit, ook niet als u met deze derden in contact komt vanuit de Xperthis-website.

U moet zelf de nodige voorzorgen nemen om u te beschermen tegen virussen, Trojaanse paarden of andere elektronische parasieten die uw software kunnen beschadigen. U moet ook persoonlijke informatie op de geschikte manier beschermen.

Links naar deze website

Links naar deze website zijn onderhevig aan de schriftelijke toestemming van Xperthis. Is er geen geschreven toestemming? Dan moet de link volgende regels naleven:

  • hij mag de visuele voorstelling of de inhoud van de website niet kopiëren of wijzigen;
  • hij mag de relatie met Xperthis niet op een incorrecte manier voorstellen;
  • hij bevat geen foute of verkeerde informatie of indrukken over Xperthis, zijn producten, oplossingen of diensten;
  • hij geeft niet de indruk dat Xperthis op enigerlei wijze aansprakelijk is voor uw website en/of voor de inhoud ervan.

Bovendien aanvaardt u dat Xperthis op elk moment en naar eigen goeddunken een einde kan doen stellen aan de link naar zijn website. U aanvaardt dat u op dat ogenblik alle links naar de Xperthis-website onmiddellijk verwijdert.

Garantiebeperkingen

Xperthis plaatst informatie op zijn website en onderhoudt die met de grootste zorg. De Xperthis-website en zijn inhoud leveren informatie ‘in zijn huidige vorm’ en zonder enige garantie. U gebruikt deze website dan ook op eigen risico.

Binnen de beperkingen van de bestaande wetgeving verleent Xperthis geen enkele uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke garantie over de geschiktheid van de informatie op de website voor een specifiek gebruik of doel, over het eigendomsrecht van de inhoud en dus ook niet over de overdraagbaarheid of licentieverlening.

Xperthis geeft geen garanties dat deze website zonder onderbreking online, veilig en foutloos is, ook al doet zij al het mogelijke om dit te realiseren. Xperthis geeft geen enkele garantie over de resultaten die u uit het gebruik van de website puurt, noch over de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie die u op de website vindt.

Xperthis kan op elk ogenblik, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing de gebruiksvoorwaarden wijzigen, net zoals om het even welke informatie opgenomen op deze website. Xperthis kan ook op elk ogenblik, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan door haar aangeboden producten, diensten, oplossingen of aan elk onderdeel die de website beschrijft.

Xperthis doet al het mogelijke om correcte en up-to-date informatie op deze website te plaatsen. Toch geeft Xperthis geen garanties over de correctheid, de recentheid of de volledigheid van de informatie op haar website. Zij wijst elke verantwoordelijkheid in dit opzicht af.

De persberichten op deze website hebben alleen een archiefwaarde. Xperthis wijst elke verplichting van de hand om verklaringen en persberichten te actualiseren.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Xperthis kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik van deze website, de opgenomen informatie, referenties of hyperlinks die toegankelijk zijn vanaf de website.